Vásárlás
Helyezze a kiválasztott terméket a kosárba!
Hiteligénylés
Készítse elő okmányait, és töltse ki az online hiteligénylő űrlapot!
Nyomtatás és postázás
Pozitív bírálat esetén nyomtassa ki a szerződést, vagy hívjon minket, és a szerződését postán kiküldjük.
Kiszállítás
Küldje vissza a szerződését és a mellékleteit, és indul az áru kiszállítása.
Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen
Készítse elő okmányait!
Amire szüksége lesz:
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány éslakcímkártya
Vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során
Elakadt? Kérdése Van?
Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a (06-20-2828628)-es számon
Hitelajánlatunk
Minél hosszabb, annál kevesebb! - THM 9,92%*
Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.
*Minél hosszabb futamidőt választ, annál kedvezőbb a kamatozás!Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 9,50 %-tól 34,05 %-ig (THM: 9,92%-tól 39,90%-ig). Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat szerint változhat.
Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész:
0 Ft
Kezelési díj:
0 Ft
Hitelösszeg:
2 000 000 Ft
Referencia THM:
9,92%
Futamidő:
36 hónap
Havi törlesztő részlet:
64 065 Ft
Fix, éves ügyleti kamat:
9,50 %
A fizetendő teljes összeg(önrész nélkül):
2 306 340 Ft
Az Elektrikó Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
Érvényes: 2018. június 13. -tól visszavonásig.
Feltételek és dokumentumok
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
Természetes személy
18. életévét betöltötte
Magyarországon levő állandó lakcím
Igazolt, rendszeres jövedelem
Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok
Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy
vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy
gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla.
(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
3. Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) Vagy
Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,
Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre
Letölthető dokumentumok
Hosszabb-kevesebb Extra konstrukció hirdetmény
Munkáltatói igazolás
Jövedelem változás hatásainak bemutatása
Ügynöki tájékoztató
Linkek
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
Cetelem dokumentumok:
Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Ügynöki tájékoztató
cégnév: Elektrikó Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
székhely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki utca hrsz. 047/3.
levelezési cím: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki utca hrsz. 047/3.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. Anyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
Társaságunk és a Társaságunk által a közvetítői tevékenység során igénybe vett, Társaságunkkal megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért Társaságunk felel.
Társaságunk többes ügynökként a Magyar Cetelem Zrt, illetve az OTP Bank Nyrt., Budapest Bank Zrt. megbízó megbízásából jár el.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt
Társaságunk többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.
Társaságunk biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. Társaságunk a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (Hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében
Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: kiszállítás ára.